Home > Събития > Уебинар – представяне на проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“.
31 август, 2021
16:30
онлайн,
На 31.08.2021 г. от 16:30 – 17:30 часа Ви каним на онлайн представяне на проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“, BG05M9OP001-2.009-0022-C01, финансиран по ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“. Уебинарът ще се проведе чрез платформа Zoom.

Проектът бе осъществен от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в периода май 2018 г. – август 2021 г. В резултат бе разработена методика и обучителна програма за развитие на комуникативните умения и обучение в базови категории, количествени умения и грамотност. Бяха проведени занимания с повече от 30 деца и младежи с комплексни увреждания в седем ЦНСТДМУ в страната, в градовете Бургас, Варна (с. Тополи), Плевен, Русе и София. Обучителните занимания се проведоха чрез софтуери за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) – Communicator 5 и Grid 3.
По време на представянето ще научите повече за:
1. Проекта, неговите цели и получените резултати
2. Обучителната програма, включваща следните модули:
– езиково и концептуално развитие
– количествени представи и математически умения
– базова грамотност
– умения за комуникация
Методиката ще бъде полезна на специалистите, които работят с деца и младежи с комплексни нужди в системата на приобщаващото образование и социалните услуги.