Home > Проекти > Развитие на умения за комуникация и учене …

Проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ осъществява проект  BG05M9OP001-2.009-0022-C01 в подкрепа на деца и младежи с тежки физически увреждания. Проектът е на стойност 149 259 лв. и е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ и ще се реализира в периода май 2018 – декември 2020 г. Проектът беше продължен до август 2021 година.

Проектът е насочен към деца и младежи с тежки физически увреждания,настанени в услуги от резидентен тип, които имат нарушения както на способността за говор, така и в моториката. Поради тежестта на физическото си увреждане, те не могат да общуват, не могат да учат, не могат да се развиват. Проектът има за цел да промени тази ситуация чрез използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет. Осъществяването на проекта ще създаде условия за личностно развитие, социално включване и придобиване на умения за самостоятелен живот чрез развитие на уменията им за комуникация и учене.Това ще бъде постигнато чрез въвеждането и прилагането на помагащи технологии за контрол с поглед в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, създаването на методика и програма за обучение и нужните за тях ресурси.

Методика и обучителна програма

В рамките на проекта беше разработена обучителна програма, която използва система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед. Разработена е и методика за прилагането й.

Създадената методика и обучителна програма са представени в следното издание:

Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание); 978-619-91980-1-8 (електронно издание)

Изданието е налично в електронен формат и може да бъде получено безплатно след попълване на следната бланка за заявка.

Заниманията в програмата за обучение са съобразени с функционалните възможности на децата и младежите, които, освен че не могат да говорят, не могат да използват и ръцете си. Това изисква използването на помагащи технологии за достъп до компютър, които позволяват да се компенсират тези нарушенията на фината моторика чрез устройството за контрол на компютър с поглед и използване на специализиран софтуер.

В обучителната програма са включени различни модули. Някои от тях използват възможностите на софтуер, който вече съществува и може да бъде използван без адаптация, напр. Inclusive Eye Gaze Learning Curve (Inclusive Technology).

За друга част от обучителните модули не съществуваха занимания на български език. Затова е разработена методика и голям брой занимания за базови понятия и категории, релации, количествени и математически умения, базова грамотност за четене и писане, умения за комуникация. Всички новосъздадени занимания са реализирани с помощта на специализиран софтуер за комуникация и обучение Communicator 5 (Tobii Dynavox), а част от новите занимания са реализирани и в софтуер за комуникация и обучение Grid 3 (Smartbox).

Интерфейсът е съобразен със спецификата на достъп с поглед (особено при ранна интервенция и липса на умения за работа с този метод на достъп до компютър) и използва по-големи бутони, обратна връзка при избор на всеки избран бутон със синтезиран глас, интерактивност и възможност за повторение.

Създадени са над 250 обучителни занимания, които са реализирани в софтуер Communicator 5. Част от заниманията са реализирани и в софтуер Grid 3.

За презентацията е нужен JavaScript.

Занимания с деца и младежи с тежки увреждания, настанени в ЦНСТДМУ

Разработената обучителна програма е използвана в работата с деца и младежи с говорни и двигателни нарушения в реалните условия на няколко центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ).

Закупени са 5 системи за ДАК и контрол с поглед, включващи лаптоп или таблет с позиционираща система, устройство за проследяване на погледа, специализиран софтуре.

От есента на 2019 г. с разработената обучителна програма се провеждат занимания с деца с тежки физически увреждания в ЦНСТДМУ в различни населени места в България:

 • ЦНСТДМУ „В. Левски“ – София
 • ЦНСТДМУ „Г. Бенковски“ – София
 • ЦНСТДМУ – с. Тополи, обл. Варна
 • ЦНСТДМУ 4/5 – кв. Ветрен, Бургас
 • ЦНСТДМУ „Розовата къща“ – Русе
 • ЦНСТДМУ ПМГ „Слънчо“ – Русе
 • ЦНСТДМУ „Трите бора“ – Плевен

За презентацията е нужен JavaScript.

В проекта бяха планирани по 100 занимания за всеки участник за период от около 18 месеца. За съжаление, поради пандемията от COVID-19, предварителното планиране трябваше да бъде променено. Поради извънредното положение и извънредната епидемична ситуация, достъпът до ЦНСТДМУ за дълъг период от време беше невъзможен или силно ограничен.

В 6 от ЦНСТДМУ заниманията бяха провеждани редовно от есента на 2019 г. до началото на март 2020 година, когато беше обявена грипна ваканция, а след това – извънредно положение заради COVID-19. Заниманията бяха възобновени през юни 2020 г. само в ЦНСТДМУ с. Тополи и бяха провеждани до края на юни 2021 г. В ЦНСТДМУ “Розовата къща”, гр. Русе заниманията бяха възобновени само за периода април – юни 2021 г.

Проведени са над 1700 занимания с 34 деца и младежи, настанени в тези ЦНСТДМУ.

В зависимост от индивидуалните възможности на участниците както и поради описаните ограничения, свързани с COVID-19, с всеки от тях бяха проведени различен брой занимания, отговарящи на нивото им на развитие и на възможностите, които показаха в процеса на работа.

Проследяване на напредъка

За оценка и проследяване на напредъка е създаден инструмент, в който са представени отделните цели, подцели и конкретни компетенции, които се развиват с различните типове занимания. С прилагането на този инструмент може да се прави систематична оценка на напредъка. Всяка от тези конкретни целеви компетенции се развива в поредица от занимания, които са включени в един или няколко от модулите в обучителната програма. Този инструмент беше използван за първоначална оценка на уменията и периодично – за оценка на постигнатите резултати.

Тъй като децата и младежите са на различни възраст и ниво на използване на системите за контрол с поглед, за да се обобщи констатирания в проекта напредък, беше търсен общ количествен показател. За целта беше използвана създадения инструмент “Оценка и проследяване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед”, представен в Христова & Гринберг (2021). За всяко дете беше отчетен броят конкретни компетенции, за които се наблюдава напредък. За всяка напълно усвоена компетенция се отчиташе по 1 точка, а за частично усвоена компетенция – по 0.5 точки.

При 6 деца и младежи заниманията са прекратени поради напускане на ЦНСТДМУ или поради прекратяване на заниманията в съответното ЦНСТДМУ. Те не са включени в оценката на напредъка.

При 24 от останалите 28 деца и младежи с увреждания, с които се провеждат занимания, се наблюдава напредък. При 4 от децата и младежите не са наблюдава напредък и заниманията са прекратени след ограничен брой занимания поради това, че спецификата и тежестта на уврежданията им не позволяват да се провеждат пълноценни занимания с тях.

За тези 24 деца и младежи, при които е наблюдаван напредък, по описания начин са изчислени броя новопридобити конкретни компетенции. Направена е и съпоставка с броя на проведените занимания. Обобщени резултати (средно за всеки ЦНСТДМУ) са представени в таблицата:

ЦНСТДМУ Период на провеждане на заниманията Брой деца, включени в оценката Среден брой занимания на дете Среден брой усвоени компетенции
ЦНСТДМУ „Трите бора“, гр. Плевен 09.2019 – 02.2020 5 36.8 3.1
ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и ЦНСТДМУ ПМГ „Слънчо“, гр. Русе 09.2019 – 02.2020
04.2021 – 06.2020
5 93.8 6.2
ЦНСТДМУ с. Тополи 10.2019 – 02.2020

06.2020 – 06.2021

6 126.3 16.1
ЦНСТДМУ кв. „Г. Бенковски“, гр. София 09.2019 – 02.2020 4 22.9 5.1
ЦНСТДМУ „В. Левски“, гр. София 09.2019 – 02.2020 4 29.0 7.4

Доклади и публикации

Създадената обучителна програма и методика е представена на следните международни конференции:

 • Международна логопедична конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019, 31.05-2.06.2019, Албена, България
 • Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания“, 17-19 юни 2019 г, Пловдив, България
 • 12th ECER-AAC conference (12-та Източно- и Централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация), Братислава, Словакия, 1-3 юли 2019 г.
 • Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, 4-6 ноември 2019 г, София, България
 • Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, 20-22 ноември 2020

Проектът и обучителната програма са представени и в публикация:

 • Христова, Е., Гринберг, М., & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019

Докладите на Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ (4-6 ноември 2019), както и Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ (20-22 ноември 2020) са достъпни и онлайн.

 

Този пост е наличен също в English.