Home > Проекти > Развитие на умения за комуникация и учене …

Проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ осъществява проект  BG05M9OP001-2.009-0022-C01 в подкрепа на деца и младежи с тежки физически увреждания. Проектът е на стойност 149 259 лв. и е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ и ще се реализира в периода май 2018 – декември 2020 г.

Проектът е насочен към деца и младежи с тежки физически увреждания,настанени в услуги от резидентен тип, които имат нарушения както на способността за говор, така и в моториката. Поради тежестта на физическото си увреждане, те не могат да общуват, не могат да учат, не могат да се развиват. Проектът има за цел да промени тази ситуация чрез използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет. Осъществяването на проекта ще създаде условия за личностно развитие, социално включване и придобиване на умения за самостоятелен живот чрез развитие на уменията им за комуникация и учене.Това ще бъде постигнато чрез въвеждането и прилагането на помагащи технологии за контрол с поглед в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, създаването на методика и програма за обучение и нужните за тях ресурси.

Създадени са над 100 обучителни занимания, които са реализирани в софтуер Communicator 5 и софтуер Grid 3.

За презентацията е нужен JavaScript.

Създадената обучителна програма и методика е представена на следните международни конференции

  • Международна логопедична конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019, 31.05-2.06.2019, Албена, България
  • Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания“, 17-19 юни 2019 г, Пловдив, България
  • 12th ECER-AAC conference (12-та Източно- и Централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация), Братислава, Словакия, 1-3 юли 2019 г.
  • Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, 4-6 ноември 2019 г, София, България

Проектът и обучителната програма са представени и в публикация:

  • Христова, Е., Гринберг, М., & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019

Докладите на Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, 4-6 ноември 2019 г, София, България са достъпни и в youtube:

От есента на 2019 г. разработените занимания се използват с деца с тежки физически увреждания в 5 ЦНСТДМУ в различни населени места в България.

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.