Home > Проекти > Развитие на умения за комуникация и учене …

Проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ осъществява проект  BG05M9OP001-2.009-0022-C01 в подкрепа на деца и младежи с тежки физически увреждания. Проектът е на стойност 149 259 лв. и е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ и ще се реализира в периода май 2018 – декември 2020 г.

Проектът е насочен към деца и младежи с тежки физически увреждания,настанени в услуги от резидентен тип, които имат нарушения както на способността за говор, така и в моториката. Поради тежестта на физическото си увреждане, те не могат да общуват, не могат да учат, не могат да се развиват. Проектът има за цел да промени тази ситуация чрез използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение,развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет. Осъществяването на проекта ще създаде условия за личностно развитие, социално включване и придобиване на умения за самостоятелен живот чрез развитие на уменията им за комуникация и учене.Това ще бъде постигнато чрез въвеждането и прилагането на помагащи технологии за контрол с поглед в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, създаването на методика и програма за обучение и нужните за тях ресурси.

Този пост е наличен също в English.