Home > Проекти

Този пост е наличен също в English.

Развитие на умения за комуникация и учене …

Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" осъществява проект в подкрепа на деца и младежи с тежки физически увреждания. Проектът е финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 "Открий ме" и ще се реализира в периода май 2018 - декември 2020 г.

Помагащи технологии за контрол с поглед…

Целта на проекта е хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за контрол на компютър с поглед, да повишат ефективността на използване им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и...

ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с цел популяризиране на помагащите технологии за контрол с поглед в България и споделяне на добрите европейски практики в тази област. Кампанията се организира с финансовата подкрепа на...